REGULAMIN

1. REZERWACJA I PŁATNOŚCI

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku w wysokości 30% całego pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą. Przestrzeganie regulaminu przez Państwa i innych gości zapewnieni Państwu spokojny i bezpieczny pobyt.
 2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną) należy potwierdzić wpłacając na podane konto kwotę zadatku, o którym mowa w pkt 1 w ciągu 2 dni (wysłać mailem potwierdzenie przelewu), jeżeli rezerwacja następuje na co najmniej 45 dni przed rezerwowanym terminem. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.
 3. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 4. Koszt pobytu ustalany jest indywidualnie dla każdego Klienta i uzależniony jest od długości pobytu, liczby osób, terminu pobytu, itp.
 5. Koszt pobytu obejmuje: zakwaterowanie z możliwością użytkowania całego wyposażenia domku, bieliznę pościelową, media.
 6. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.
 7. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.
 8. W dniu dokonania płatności za pobyt zostanie pobrana zwrotna kaucja w wysokości 500 zł na pokrycie ewentualnych szkód, innych roszczeń, itp., wycenionych przez właściciela wraz z kosztami związanymi z wymianą uszkodzonej rzeczy (robocizna majstra, elektryka, hydraulika, itp.). Jeśli wyrządzone szkody będą przekraczały wysokość pobranej kaucji Wynajmujący zobowiązany jest do uregulowania różnicy przed wymeldowaniem.
 9. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, zadatek nie podlega zwrotowi.
 10. Osoba rezerwująca ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nią osoby.

2. ZASADY POBYTU I ZAKWATEROWANIE

 1. Doba zaczyna się o godz. 16:00 (przyjazd), a kończy o godz. 10:00 (wyjazd).
 2. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania administratora obiektu lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, o planowanej godzinie dotarcia do Domków Wypoczynkowych LUBKOWIA.
 3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
 4. W dniu zakwaterowania użytkownik zobowiązany jest dokonać opłaty klimatycznej za wszystkie osoby zakwaterowane w wynajętym domku. Opłatę klimatyczną przyjmuje administrator obiektu.
 5. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od waściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, kwarantanny, sytuacje pandemiczne, itp.).
 6. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.
 7. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji domku przez innych klientów.
 8. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w domku w obecności administratora obiektu lub osoby upoważnionej.
 9. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 10. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać domek, tzn. sprawdzić meble, okna, drzwi, kabinę prysznicową, baterie sanitarne i pozostałe urządzenia znajdujące się w domku.
 11. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do administratora obiektu . Właściciel obiektu dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, uszkodzone drzwiczki do szafki, itp.). Brak uwag ze strony Wynajmującego, oraz brak spisania protokołu z zastałych uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia oraz w dobrym stanie.
 12. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 13. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie podczas pobytu.
 14. W każdym domku, w widocznym miejscu znajduje się gaśnica, której należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłoczne o tym zdarzeniu poinformować administratora obiektu. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy, klient zostanie obciążony kwotą 200 zł za wymianę gaśnicy oraz kwotą 800 zł za posprzątanie domku.
 15. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 16. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz pirotechnicznych.
 17. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw oraz zmian w domku.
 18. W przypadku wystąpienia usterek technicznych klient proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich administratorowi, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.
 19. Administrator obiektu lub osoby przez niego wyznaczone, w każdej chwili mają prawo wejścia do domku w przypadku jakiejkolwiek awarii po uprzednim poinformowaniu klienta wynajmującego dany domek.
 20. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie, w którym domek został przyjęty do użytkowania, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania domku.
 21. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem domku, a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 22. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, itp.
 23. Wynajmując zobowiązany jest używać domku letniskowego zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Uprasza się o nie przestawianie łóżek w sypialniach. Stan techniczny urządzeń oraz estetyka pomieszczeń domku letniskowego i jego otoczenia nie mogą budzić większych zastrzeżeń (klienta obowiązuje sprzątanie końcowe).
 24. Każdorazowo opuszczając domek, klient powinien sprawdzić zamkniecie drzwi. Za rzeczy pozostawione w domkach właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 25. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu wskazanym przez administratora obiektu.
 26. Na teren Domków Wypoczynkowych LUBKOWIA zabrania się wnoszenia urządzeń do odtwarzania muzyki i innych urządzeń wzmacniających dźwięk, które mogą zakłócić pobyt innych Gości. Zabrania się również odtwarzania muzyki z urządzeń innych niż te znajdujące się na wyposażeniu domków.

3. CISZA NOCNA

 1. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23.00 do 6.00
 2. W czasie ciszy nocnej nie zabrania się przebywania na zewnątrz domku, dopuszczalne jest grillowanie i przebywanie na zewnątrz, ale przy zachowaniu spokoju i przestrzegania ogólnych zasad dobrego współżycia.
 3. Podczas ciszy nocnej zabrania się hałaśliwego zachowania przeszkadzającego pozostałym wypoczywającym, krzyków, wulgaryzmów i innych zakłócających spokój zachowań.
 4. W sytuacji nie zastosowania się do zasad obowiązujących podczas ciszy nocnej, administrator obiektu ma prawo interweniować oraz odprowadzić zakłócających spokój do swojego pokoju. Jeżeli to nie poskutkuje, to taka osoba zostanie natychmiastowo wymeldowana z Domków Wypoczynkowych LUBKOWIA i zostanie zmuszona do opuszczenia obiektu w trybie natychmiastowym. W takiej sytuacji żaden zwrot płatności za skrócony pobyt nie przysługuje.
 5. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

4. GOŚCIE Z ZEWNĄTRZ

 1. Zaproszenie gości na teren Domków Wypoczynkowych LUBKOWIA wymaga zgody administratora obiektu.
 2. Każdy gość z zewnątrz powinien wylegitymować się dowodem tożsamości administratorowi obiektu.
 3. Każdy gość z zewnątrz musi opuścić obiekt do godz. 23.00, w przeciwnym razie klientowi wynajmującemu domek zostanie naliczona opłata w wysokości 150 zł za pobyt każdej dodatkowej osoby z zewnątrz, za każdą rozpoczętą dobę licząc od godz 23.00.

5. ZWIERZĘTA

 1. Akceptujemy zwierzęta pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu.
 2. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący.
 3. Właściciele zwierząt zobowiązani są do bieżącego sprzątania po swoich pupilach (w domkach oraz na terenie całego obiektu).
 4. Zwierzęta nie mogą się poruszać na terenie obiektu bez smyczy i kagańca.
 5. Zwierzęta powinny się załatwiać poza terenem Domków Wypoczynkowych LUBKOWIA.
 6. Zabrania się karmienia zwierząt w jakichkolwiek naczyniach będących na wyposażeniu obiektu w przeciwnym razie klient zastanie obciążony tą samą opłatą jak w przypadku zniszczenia czy stłuczenia naczynia.

6. UBEZPIECZENIE I SPORY

Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, firma nie ponosi odpowiedzialności (proponujemy, aby przed wyjazdem na wakacje wykupić odpowiednie ubezpieczenie co może się przydać podczas podróży i pobytu).

 

Prawem właściwym dla ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

6. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – RODO) przyjmuję do wiadomości, że :  
 1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z odpowiedzią na zgłoszoną wiadomość jest Transport Spedycja Elżbieta Bigosińska z siedzibą: 81-061 Gdynia, Hutnicza 24
 2. Przysługują mi prawa:
  1. dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) danych,
  3. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  4. do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. do przenoszenia danych zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 RODO,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt. 21 RODO;
 1. Transport Spedycja Elżbieta Bigosińska, jako właściciel Domków Wypoczynkowych LUBKOWIA oraz administrator danych osobowych przechowywał będzie podane przeze mnie dane osobowe przez okres niezbędny do załatwienia zgłoszonej sprawy lub udzielenia odpowiedzi na pytanie – nie dłużej niż miesiąc od daty pozyskania tych danych;
 2. Dotyczące mnie dane osobowe nie będą udostępnione odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Lawendowe domki deklarują, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego;
 3. Podanie danych osobowych w niniejszym formularzu ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym załatwienia sygnalizowanej sprawy / udzielenia odpowiedzi.
Dobrowolne zgody klienta na przetwarzanie danych osobowych Przyjmuję do wiadomości, że wyrażone poniżej zgody w zadeklarowanych celach mogą być przeze mnie wycofane w każdym czasie. Ewentualne wycofanie przeze mnie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nastąpić może w każdym czasie i w dowolnej formie, w tym na piśmie lub e-mailem na adres lubkowia@gmil.com, telefonicznie na nr + 48 694 881 001, względnie osobiście w siedzibie Domków wypoczynkowych LUBKOWIA, 81-210 Lubkowo, Lawendowa 1

7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług reklamy na serwisie świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego.
 2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.
 3. Reklamacje powinny być przesyłane na adres znajdujący się paragrafie 1 pkt 3 w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: „reklamacja”) i powinny zawierać:
  1. przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie reklamacji, wskazanie i opisanie niezbędnych okoliczności,
  2. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).
 4. Powyższe przesłanki stanowią warunek obligatoryjny rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres wskazany w korespondencji listownej.

8. Odstąpienie pouczenie obowiązkowe

 1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Serwisu według wyboru Klienta. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może ale nie musi z niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Serwisu.
 4. Do zachowania terminu określonego w pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 5. Serwis niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Towaru/Usługi oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.
 6. Serwis niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Serwis dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.